?

Log in

No account? Create an account
Kancert u Polacku - Strider's Journal — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
strider_first

[ website | Official homepage of ULIS ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Kancert u Polacku [Feb. 27th, 2007|10:14 am]
strider_first
4 sakavika ULIS graje u Polackim Palacy Kultury. Za grafiku dziakuj [info]slaver_be

linkReply

Comments:
[User Picture]From: barilotti
2007-03-05 11:34 am (UTC)
Nu szto tut mozhna skazac'... dziakuj za kancert :)))
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: junkheap
2007-03-06 03:45 pm (UTC)
dziakuj ULISu. saprawdny eurapejski kancert! Dziakuj!
(Reply) (Thread)